فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب برای تشخیص طلا و مس و نیکل که ترکیب شده به شکل یک هدف باشد واکنش های متفاوت به نسبت نوع الیاژ ترکیبی یا درصد الیاژ ترکیبی ان هدف خواهد داشت و این موضوع در فلزیاب های تفکیک دار که با عدد VDI عمل مینماید قابل تشخیص است و این فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب دوربینی یا فلزیاب سنسوری یا شعاع زن یا ردیاب یا نقطه زن باشد و با عدد VDI عمل نماید تشخیص الیاژ هدف به نسبت ترکیب مواد مهم میباشد و دیگر فلزیاب ها که از نوع تفکیک دار با عدد VDI نمی باشد نمی تواند تفاوت الیاژ هدف در شرایط طلا و نیکل و مس را تفکیک نموده و تشخیص دهد

دقت نمایید که فلز مانند طلا و مس از نظر رسانائی به همدیگر نزدیک هستند و نیکل نیز به ساختار مس نزدیک است خواص مغناطیسی مس و نیکل شبیه به هم در دید فلزیاب میباشد

این سه نوع فلز طلا و مس و نیکل با یکدیگر ترکیب گردند وضعیت یک هدف با شکل مس را ارائه مینماید بخصوص میزان طلا ان کمتر از 40 درصد در ترکیب نیکل و مس باشد

اگر میزان نیکل از مس و طلا بیشتر باشد دیگر شرایط تشخیص با عدد VDI متفاوت میگردد و در ساختار نقره قرار میگیرد

نیکل بیشتر از طلا باشد فلزیاب ان هدف را بعنوان نیکل بزرگ تشخیص می دهد و در صورتیکه هدف بزرگ باشد بعنوان یک هدف بزرگ قابل تشخیص میباشد و اگر هدف کوچک باشد عدد VDI ان از طبقات پایین جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE اشکار میگردد

در صورتیکه ترکیب طلا بیشتر از مس و نیکل باشد به طلا از نوع مسوار نزدیکتر است

همان میزان که ترکیب مواد داخل یک هدف میتواند بر روی تشخیص نوع ان تفاوت ایجاد نماید نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار نیز بر روی نوع هدف از نظر الیاژی تاثیر خواهد گذاشت

 

فلزیاب پول تاپ را در دسته نافلزها یا فلزات اکسید شده یا فلزات اندود شده یا قلع اندود شده در دید خود قرار می دهد بحث پول تاپ پول تاپ PULL TAB به فلزاتی در شرایط متفاوت گفته می شود یا شبه فلزات و فلزات اندود شده یا فلزات اکسید شده یا فلزات نرم یا شبه فلزات نرم و فلزات اکسید شده در این طبقه قرا دارند و هرکدام اینها با تغییر عدد ابعاد هدف IND SIZE قابل تشخیص برای تفکیک و جدا سازی میباشد

اکسید یا هیدروکسید شدن فلزات میتواند حالت پول تاپ PULL TAB را برای دید فلزیاب ایجاد نماید

مواد معدنی چون خاک پرلیت PERLITE SOIL به دلیل خاصیت معدنی خود دارای مواد معدنی غنی از جمله آهن و سدیم و کلسیم و کانیهای دیگر است میتواند در طبقه نا فلزات یا پول تاپ PULL TAB از دید فلزیاب قرار بگیرد و وجود این نوع منابع میتواند در تشخیص دیگر فلزات مانند طلا و نقره و مس را با ترکیب علائم متفاوت مشخص نماید

مواد مانند ارسنیک و ژرمانیم و سیلیسیم و تلوریم و سدیم و پتاسیوم نیز از دید فلزیاب در دسته اهداف پول تاپ PULL TAB قرار میگیرد که هر کدام ینها شرایط خاص خود را دارا میباشد و اپراتور فلزیاب یا کاربرطلایاب میتواند با تشخیص هدف درطبقات اعداد  دیگر VDI را در طبقه اعداد VDI پول تاپ مورد ارزیابی قرارداده و با واکنش فلزیاب برای عدد VDI هدف اصلی و عدد VDI در طبقه پول تاپ وضعیت وجود هدف اصلی یا دیگر منابع را تشخیص داد

اهداف پوسیده یا اکسید شده یا تغییر وضعیت داده شده مانند مسوار و الومینیم و برنج و روی و سرب و کوارتزو اهن و کلسیم و اهک که خود راشبیه یک فلز مانند طلا نشان دهد در طبقه پول تاپ PULL TAB قرارمیگیرد

به استنادی هر منبع که ایجاد بحران در فلزیاب در جهت تشخیص و تفکیک نماید توسط اعداد VDI قابل تشخیص است که این تفاوت تشخیص توسط تغییر تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE قابل جدا سازی مجزا است

نیکل ازدید فلزیاب نظر ساختار و خواص مغناطیسی شبیه اهن و کبالت و تا حدودی منگنز است نیکل به دو شکل سولفید و اکسید در وضعیت کانیها وجود دارد که این وجود سولفید نیکل و اکسید نیکل بر روی واکنش فلزیاب برای دیگر فلرات بخصوص طلا اثر گذار میباشد و این دو حالت نیکل بصورت کانی میتواند اهداف یا فلزات که در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE و ساختار رسانائی نزدیک به طلا میباشد شبیه طلا در دید فلزیاب منعکس نماید

نیکل از موادی میباشد که در اثر ترکیب میتواند گازمنوکسید کربن را ایجاد نموده و برای اهداف قدیمی وجود نیکل در اثر مرور زمان ایجاد گازمنوکسید کربن را پدید اورده 

نیکل از دید فلزیاب به مس نزدیک است بخصوص در شرایط مواد معدنی ومنابع متضاد قرار بگیرد یا منابع اکثریت صحنه کار از نوع مس یا نقره باشد فلزیاب نیکل شبیه طلا نشان میدهد

البته نیکل از نظر خواص مغناطیس به مس نزدیک است یا شبیه هم میباشد و از انجا که مس به طلا نزدیک است زمانیکه مس و نیکل ترکیب شده باشند یا در کنار یکدیگر باشند علائمی شبیه طلا را انعکاس می دهد و حتی اگر مس در زمین از کانیهای دارای نیکل قرار بگیرد علائم شبیه طلا را ایجاد مینماید

نیکل اگر ترکیب با طلا داشته باشد و در طلا نیز ارسنیک وجود دارد به مرور زمان دارای گاز ارسنیک یا گاز منوکسید کربن میگردد

نیکل از نوع فلزاتی است که گذشته تا به حال درامورات گوناگون استفاده می شده است

نیکل با نقره ترکیب شده باشد با ترکیب تنظیمات عدد VDI برای پلاتین با ابعاد بزرگ نیز قابل تفکیک است

نیکل در زمین دارای کوارتز و پلیت یا پرلیت و ارسنیک و انیموان و سدیم و پتاسیوم قراربگیرد وضعیت طلا را برای فلزیاب ایجاد مینماید

نیکل اگر در زمین دارای پالادیم و روتنیوم (روتنیم) و رودیم و ایریدیوم ( ایریدیم ) واوسمیوم (اسمیم ) قرا بگیرد واکنش نقره را برای فلزیاب ایجاد مینماید

نیکل و کروم از دید فلزیاب به الومینیم نیز نزدیک میباشد بخصوص در اعداد VDI با یکدیگر وضعیت مشترک را دارا میباشند

 

فلزیاب الومینیم در سه حالت کوچک و متوسط و بزرگ در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE اشکار میگردد الومینیم یکی از رسانا های خوب غیر اهنی است ولی از دید فلزیاب در دسته فلزات اهنی قرارمیگیرد و الومینیم ساختار فلزات شبیه فلز را نیز برای فلزیاب درزمینه پول تاپ PULL TAB ایجاد مینماید

الومینیم اگر با ترکیب اهن یا منگنزباشد در دسته الومینیم عدد VDI بصورت الومینیم کوچک خود را به فلزیاب نشان داده

الومینیم اگر با ترکیب مس و سیلیکون باشد در دسته الومینیم عدد VDI بصورت الومینیم متوسط خود را فلزیاب نشان داده

الومینیم اگر با ترکیب نیکل باشد در دسته الومینیم عدد VDI بصورت الومینیم بزرگ خود را نشان داده و میتواند یک طلا با ابعاد کوچک را نیز با عدد VDI الومینیم بزرگ با ابعاد هدف میانگین فلزیاب تفکیک نموده

الومینیم از موادی بوده که در گذشته هم قیمت طلا یا از طلا با ارزشتر بوده است و همین مطلب باعث میگردد که خیلی از اهداف با ترکیب الومینیم شکل گرفته باشد و خیلی مواقع الومینیم پوسیده شده یا اکسید شده خود را شبیه طلا به فلزیاب نشان می دهد بخصوص زمانی که با نیکل یا مس در هم ترکیب شده باشد یا در کنار یکدیگر قرارگرفته باشند

الومینیم که با نقره ترکیب شده باشد یا در کنار یکدیگر قرارگرفته باشد واکنشی شبیه طلا را با عدد VDI بالا برای نیکل فلزیاب پاسخ می دهد

 

فلزیاب پلاتین به شکل متفاوت تشخیص می دهد پلاتین در ترکیب ساخت خود میتواند دارای شرایط متفاوت باشد از دید فلزیاب پلاتین مانند منگنز بوده و در دسته اهنی قرار میگیرد و دلیل ان میتواند عوامل بازتاب علائم پلاتین باشد پلاتین از دید فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب سنسوری یا فلزیاب دوربینی یا فلزیاب لیزری یا شعاع زن یا نقطه زن در دو حالت قابل تشخیص است از دسته اعداد VDI نزدیک به طلا و اعداد VDI نزدیک به اهن جدا میگردد و این تشخیص دوگانه به شکل ترکیب و خلوص و اندازه ان پلاتین دارد حتی فلز نقره که در درون ان نیکل بکار برده شده باشد علائمی شبیه پلاتین بازتاب نموده و فلزیاب انرا در دسته اهنی قرار می دهد

پلاتین که از ترکیب طلا زرد و نقره داشته باشد با اعداد VDI بالا و در دسته غیر اهنی اشکار میگردد

طلا سفید که طلا با نقره و نیکل باشد در دسته فلزاهنی و با ترکیب پلاتین واکنش در فلزیاب را ایجاد مینماید

موادی چون پالادیم و روتنیوم (روتنیم) و رودیم و ایریدیوم ( ایریدیم ) واوسمیوم (اسمیم ) مانند پلاتین به فلزیاب پاسخ می دهد

پلاتین که با مس و طلا همراه باشد علائم مانند طبقه فلزات غیر اهنی در طبقه اعداد VDI بالا را ایجاد مینماید