فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب تابش یون را تشخیص داده زیرا یون قسمتی از عملکرد الکترونها در مدار جریان میدان مغناطیس هر هدف یا منبع یا طلا میباشد تابش یون نسبت به نوع اهداف سرعت متفاوت داشته که فلزیاب میتواند حوزه مغناطیسی یا حوزه فرکانسی یک هدف یا طلا را تشخیص دهد و بطور طبیعی فلزیاب یون ان هدف یا منبع یا طلا را نیز میتواند تشخیص داده و در کنار عملکرد فشار نیرو دو منبع بر یکدیگروضعیت یونی ان هدف یا طلا شکل خواهد گرفت

مولکولها یا اتم ها که بار الکتریکی اضافه در یک منبع یا هدف یا طلا داشته باشد یون ان هدف یا طلا یا منبع میتواند باشد یون یک هدف میتواند دارای بار منفی یا بار مثبت باشد که این میتواند به جریان پدید امده برای یک هدف یا طلا در اثر وجود مواد معدنی و منابع موافق و مخالف شکل بگیرد که ان هم مربوط به ترکیب شکل الکترونها و پروتونها در مولکول یا اتم مربوط به ان هدف میباشد که در اصل نابرابری کل الکترونها با پروتونها در یک اتم یا مولکول مربوط به ان هدف یا طلا میباشد که نوع جریان و انرژی و نیرو و امواج و علائم شکل گرفته از هدف اصلی یا طلا و منابع اطراف ان میتواند در ان هدف ایجاد بار مثبت یا بار منفی نماید

اگر هدف با اطراف خود دارای ترکیب یکسان گردیده و هم جهت باشد دارای بار مثبت میگردد و اگر یک هدف یا طلا با اطراف خود دارای ترکیب ناهمسان گردد ان هدف یا طلا دارای بار منفی میگردد که این وضعیت در شرایط فشار نیرو این منابع بر هدف شکل میگیرد که پدید حاصله ان میدان مغناطیس و میدان فرکانسی برای تشخیص فلزیاب میباشد

در نیم کره شمالی یون به سمت چپ به نسبت شمال یا قطب تمایل دارد

در اینجا تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE است که میتواند وضعیت تابش یون در اطراف هدف را با مرکز هدف یا طلا جدا نماید

ساخت دستگاه گنج یاب دستی مقوله ای میباشد که سازندگان فلزیاب در کفته های خود یا در سایت فلزیاب یا بلاگ ها یا شبکه اجتماعی بیان مینماید خود دستگاه گنج یاب در دنیا زیر سئوال است که یک تولید کننده فلزیاب معتبر بر روی فلزیاب خود کلمه گنج یاب را بگذارد

ساخت دستگاه گنج یاب دستی همان فلزیاب میتواند باشد که بانام گنج یاب معرفی میگردد

توجه نمایید که تا به حال هیچ سیستم یابنده DETECTOR با نام گنج یاب بصورت مستقیم به بازار فلزیاب دنیا ارائه نشده است

پیدا نمودن گنج با هر نوع یابنده DETECTOR یا فلزیاب METEAL DETECTOR یا رادار زمینی دستی GROUND HANDY RADAR امری قطعی نمی باشد

 

فلزیاب دوربینی که در ایران ارائه میگردد یک دوربین معمولی دیجیتال میباشد که بر روی ان یک فیلتر تشخیص مادون قرمزاز منابع قرار داده شده یا در خود دوربین شرایط تشخیص و تغییر مادون قرمز در سطح زمین تعیین گردیده شده است و تعدادی از این دوربین دیجیتال معمولی دارای تنظیمات یا فیلتر تشخیص ماوراء بنفش نیز میباشد و گروهی دارای تشحیص حرارت به دنبال مادون قرمز میباشد و این نوع دوربین دیجیتال که به این سبک عمل مینماید فقط میتواند مادون قرمز حاصله بر روی زمین را تشخیص داده و چون مدار فلزیاب دارا نمی باشد یا مدار رادار زمینی دستی را ندارند نمی توانند حتی تشعشعات الکترو مغناطیس حاصله از مادون قرمز مربوط به یک هدف واقعی یا طلا یا گنج را در عمق زمین تشخیص دهد  

اینکه فروشنده فلزیاب ابراز نماید که فلزیاب دوربینی میتواند زیر زمین را دیده یا تشخیص دهد امری محال هست حتی سیستمهای حرارت یاب که میتواند نیرو حرارت یک هدف را در زیر زمین تشخیص دهند توانائی پیدا نمودن یک هدف با حرارت بالا درعمق چند سانتیمتری را داشته وحتی اهداف قدیمی یا گنج نیز ان میزان حرارت را ایجاد نمی نماید که بتوان حتی در چند سانتی زمین اینگونه اهداف را با حرارت یاب تصویران بدست بیاید چه برسد به انکه یک دوربین دیجیتال معمولی با عملکرد مادون قرمز بتواند این عمل را انجام دهد

فلزیاب دوربینی در اصل یک رادار زمینی دستی با شرایط مادون قرمز میباشد که میتواند با شرایط عملکردی برای تشخیص مادون قرمز و تشعشع حرارت اهداف با عدد VDI ان هدف را تشخیص داده و تفکیک نماید این نوع فلزیاب دوربینی دارای انتن راداری مجزا با سنسور مادون قرمز و التراسونیک میباشد که قسمت دوربین ان مجزا عمل نموده و تغییرات پدید امده در زیر زمین را بصورت تغییر رنگ اشکار مینماید که دوربین دیجیتال معمولی که بعنوان فلزیاب دوربینی ارائه میگردد چنین توانائی را ندارد

کار فلزیاب در شوره زار نیاز به یک فلزیاب حرفه ای و یک اپراتور حرفه ای یا کاربر حرفه ای دارد کار فلزیاب در شوره زار با شرایط متفاوت میتواند روبرو گردد نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار در عملکرد فلزیاب در شوره زارد اثر متقابل دارد که این اثر با وجود نمک میتواند اختلال بالای را در تشخیص فلزیاب ایجاد نماید حال این فلزیاب میخواهد فلزیاب سنسوری یا شعاع زنی یا ردیاب یا نقطه زن یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری باشد با بی ثباتی در شرایط شوره زار قرار میگیرد که تنظیمات فلزیاب و نوع فلزیاب در اینگونه صحنه کار بر نحوه عملکرد فلزیاب تاثیر مستقیم میگذارد به دلیل وجود جریانات مغناطیسی متفاوت در صحنه کار که شوره زار است فلزیاب های ولتاژ القائی یا فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا مگنت یا یون یاب یا تسلا نمی تواند درست عمل نموده و ثبات خود را بطور طبیعی از دست داده و فقط قابلیت تنظیم برای اهداف در عمق کم را خواهد داشت زیرا این نوع فلزیاب ها در تشخیص میدان مغناطیس توانائی تشخیص اهداف را داشته و تفاوت پدید امده از میدان مغناطیس در مناطق شوره زار میتواند این نوع فلزیاب ها را با خطا در تشخیص هدف اصلی یا طلا روبرو نماید

وجود موادی از ترکیبات فلزات گوناگون مانند مس و روی و اهن و گوگرد  در کنارسدیم و پتاسیم در شوره زارمیتواند جریانات مغناطیسی متفاوت و متضاد را ایجاد نماید زیرا نمک در شوره زارمیتواند ترکیبات اکسیدی یا اسیدی را برای ان دسته مواد ایجاد نموده و موجب تغییرحالت انها گردد و همین تغییر حالت میتواند صحنه کار الوده به علائم باشدت منظم را ایجاد نموده و فشار نیرو این علائم با شدت میتواند بر روی یک هدف یا طلا جریان مغناطیسی بصورت ترکیبی یا غیرترکیبی یا متضاد را ایجاد نماید که هر کدام این جریانات وارد شده بر روی هدف اصلی یا طلا میتواند علائم قابل تشخیص برای فلزیاب را با اعوجاج روبرو نماید و این فشار نیرو میتواند امواج و فرکانس و علائم هدف اصلی یا طلا را با تغییر روبرو نموده و یک موضوع دیگر این فشار وارده بر هدف اصلی یا طلا از منابع در شوره زار میباشد که میتواند باعث گردد که نیرو با توان بالاتری به نسبت نیرو هدف اصلی یا طلا را در محدوده اطراف هدف اصلی یا طلا ایجاد نموده و که این نیرو ها در جهت مخالف مرکز هدف اصلی یا طلا حرکت نموده و در ان نقطه ای که بالاترین تراکم فشار موافق یا مخالف بریکدیگر دارد وضعیتی را از میدان مغناطیس یا فرکانس پدید میاورد که موجب میگردد فلزیاب در شوره زاراین نقطه را  بعنوان مرکز هدف اصلی یا طلا تشخیص داده و خطا در نقطه زنی فلزیاب ایجاد میگردد 

فلزیاب در شوره زار به راحتی نمی تواند هدف یا طلا را تشخیص داده و هر نوع فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب دوربینی یا ردیاب یا شعاع زن یا نقطه زن یا فلزیاب لوپی یا فلزیاب سنسور دار یا فلزیاب کویلی در منطقه شوره زار با بحران در تشخیص هدف اصلی بخصوص طلا روبرو میشود

در مناطق شوره زار میتواند مواد معدنی یا منابع از نوع سنگ اذرین و رسوبی وجود داشته باشد  که در اثر تخریب و تجزیه در مرور زمان یا حرکت از نقطه  دیگر به اینگونه نقاط شوره زارتغییر حالت داده و منابعی مانند سدیم و منیزیم و کلسیم و سولفات و کربنات و بی کربنات میتواند دراین مناطق وجود داشته باشد و دیگر منابع و مواد معدنی نیز میتواند به نسبت وضعیت کلی منطقه شورزار وجود داشته باشد مانند سولفات ها یا سولفید ها که اگر در ان مناطق اگر مس و روی و منگنز نیز وجود داشته باشد میتواند شرایط در هم ریخته ای را پدید اورد که موجب انحراف تشخیص فلزیاب گردد

فلزیابی میتواند در منطقه شوره زار درست عمل نماید که تنظیمات عدد VDI را برای تشخیص نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار را داشته که با تغییر اعداد VDI بر روی نمک وضعیت تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE را مشخص نموده و انحراف در تشخیص مرکز هدف اصلی یا طلا را ازبین برده