فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب تصویری تصاویر سه بعدی را از روی سیگنال علائم امواج ایستا یه بعدی طلا مشخص مینماید یا فلزیاب تصویری سه بعدی تصاویر لکه رنگ را مشخص مینماید زیرا با سه بعدی نمودن تصویر لکه رنگ های فلزیاب تصویری فرکانسی میتوان تفاوت علائم یا سیگنال با انرژی بالاتر را از دیگر علائم یا سیگنال با تنزیل توان که شاخصه ترکیب و تداخل علائم و سیگنال را دارد مشخص نماید

در این شرایط ارزیابی نوع لکه رنگ مربوط به اسکن طلا با دیگر منابع که شبیه طلا ظاهر میگردد با عمل سه بعدی نمودن مشخص میگردد و سه بعدی نمودن تفاوت بین ذرات با انرژی پایین را از انرژی بالاترمربوط به یک هدف اصلی یا اسکن را بهتربه وضوح برای تشخیص میرساند

دیگر منابع که دارای انرژی پایین تر یا ذرات با توان پایین تر است موجب میگردد که لکه رنگ به رنگ های دیگر و شکل نامنظم اشکار گردد یا سطح لکه رنگ بصورت فرو رفته باشد و این فرو رفتگی از تنزل سیگنال مواد معدنی و منابع به نسبت فشار جریان هدف اصلی یا طلا میباشد و علائم یا سیگنال طلا بصورت لکه رنگ پهن تریا برامده تر اشکار میگردد

این شرایط برای یک فلزیاب تصویری فرکانس القایی یا فلزیاب تصویری جذبی با تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION مانند تنظیمات تفکیک EDIT یا VDI DISC و ابعاد هدف IND SIZE یا سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X برای مشخص نمودن هدف اصلی یا طلا برای تفکیک قابلیت جداسازی را دارا میباشد

 

فلزیاب تصویری به نسبت ذرات طلا و ترکیب مولکولی طلا توان تشخیص و تفکیک را دارا میباشد و در زمانی که ذرات منابع و مواد معدنی دارای انرژی نزدیک به ذرات طلا باشد و طلا نیز در ان محدوده وجود داشته باشد موجب میگردد که در اسکن طلا دو لکه رنگ شبیه هم با رنگ متفاوت یا لکه رنگ متغیر در صفحه نمایشگر فلزیاب تصویری اشکار گردد

در صورتیکه انرژی ذرات دیگر منابع یا مواد معدنی یا کانیها بالاترازجریان نیرو یا انرژی هدف اصلی یا طلا باشد و ایجاد دامنه نویز یا پارازیت در صحنه کار نماید و توان تشخیص فلزیاب تصویری را برای مشخص نمودن لکه رنگ به نسبت سطح سیگنال یا علائم یا فرکانس طلا در تداخل میدان فرکانس کاهش دهد فلزیاب تصویری از نوع فرکانسی این توان را دارد که ذرات طلا را که ترکیب شده باشد بصورت دقیق جدا نموده و مجزا مشخص نماید و سیگنال و علائم ذرات منابع یا مواد معدنی را با رنگ تیره تر مشخص نماید

 

تنظیمات در فلزیاب تصویری برای اسکن فلز یا اسکن طلا امری مهم درتشخیص هدف اصلی یا طلا میباشد هر میزان کشش علائم یا سیگنال فلزیاب تصویری با علائم مربوط به طلا با هم هم جهت باشند لکه رنگ اشکار شده منظم تر میباشد و هر میزان علائم یا سیگنال یا فرکانس مربوط به طلا در زمان بازتاب ضعیف تر باشد لکه رنگ مربوط به اسکن طلا نامنظم تر یا در حالت پس زمینه یا سایه در کنار لکه رنگ دیگر ظاهر شده و اینجا ارضاء انرژی بازتاب شده از فرکانس مربوط به طلا نوع شرایط لکه رنگ را در فلزیاب تصویری ایجاد مینماید تا اسکن طلا با دقت به انجام برسد

هر میزان فلزیاب تصویری برای اسکن طلا با دقت بالاترتنظیم شده باشد میتواند ذرات مربوط به دیگر منابع و مواد معدنی را نادیده گرفته و پرتو بازتاب شده از طلا را به نسبت سطح سیگنال یا علائم دیگر منابع برای تشخیص در حالت رانش قرار داده و تا حد ممکن اشکارننموده یا به شکل نامنظم اشکار مینماید و تنظیمات متناسب با وضعیت مواد معدنی و منابع صحنه کار امکان اسکن طلا با ترتیب شکل لکه رنگ منظم را افزایش می دهد  

این عملیات در فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی با دارا بودن تنظیمات پایه BASIC و تنظیمات اختیاری PRO OPTION کاربرد بیشتری دارد

فلزیاب اسکن طلا یا فلزیاب اسکنر طلا را از شرایط عملکرد فلزیاب تصویری به انجام رساند و نحوه عملکرد فلزیاب تصویری یا طلایاب تصویری با تشخیص فلزات بنابراشکار نمودن لکه رنگ میباشد و فلزیاب اسکن طلا را بصورت لکه رنگ مشخص مینماید و فقط در فلزیاب تصویری با برنامه تفکیک رنگ COL PRO است که با اشکار شدن لکه رنگ میتواند عدد VDI متعلق به هدف اصلی یا اسکن طلا را با عدد VDI متعلق به لکه رنگ بدست اورد و فلزیاب تصویری که تصویر زنده مانند تلویزیون یا شکل اصلی را زنده ارائه نمایند در دنیا تا بحال پا به عرصه وجود بازار فلزیاب تصویری نگذاشته است و وجود خارجی ندارد

عمل تصویرگیری فلزیاب تصویری از دریافت علائم یا سیگنال و فرکانس و جریان و انرژی و نیرو منابع و اهداف و طلا به نسبت میزان قدرت بازتاب انرژی منعکس شده از هر منبع یا هدف یا طلا میباشد که میتواند اسکن طلا را به انجام رساند

فلزیاب اسکن طلا را از روی ذرات منعکس شده یا جابجا شده طلا به سمت فلزیاب تصویری را بصورت لکه رنگ اشکار مینماید

 

فلزیاب میدان مغناطیس را برای تشخیص فلزات نیاز دارد و این میدان مغناطیس در فلزیاب مغناطیسی در سرجستجوگر یا کویل یا لوپ یا سنسورمغناطیس فلزیاب مغناطیسی ایجاد میگردد و از تفاوت در میدان مغناطیس سرجستجوگر فلزیاب مغناطیسی واکنش در فلزیاب مغناطیسی ایجاد میگردد و انتقال یا جابجای بار الکتریکی بین سرجستجوگر فلزیاب مغناطیسی و منابع یا عوامل  یا فلزات که واکنش در فلزیاب مغناطیسی ایجاد مینماید عامل تغییر میدان مغناطیس فلزیاب مغناطیسی میشود ولی در فلزیاب مغناطیسی که با تغییر میدان مغناطیس از خود واکنش نشان می دهد با شدت ولتاژ و جریان ولتاژ در سرجستجوگرارتباط داشته برای تعیین میدان مغناطیس سرجستجوگر فلزیاب مغناطیسی از ولتاژ باید بهره برده شود  و این ارتباط ولتاژ قدرت درفلزیاب مغناطیسی را تعیین مینماید و این قدرت ایجاد شده در سرجستجوگر فلزیاب مغناطیسی با ولتاژ تا حدودی در توان فلزیاب مغناطیس برای کاوش اهداف در عمق زیاد اثر گذاشته زیرا با افزایش ولتاژ در ایجاد میدان مغناطیس قویتر نویز و پارازیت در سرجستجوگرافزایش یافته و توان فلزیاب مغناطیسی در تشخیص هدف اصلی یا طلا یا نقره یا مس یا روی یا برنز و برنج در حال حرکت با سرجستجوگر کاهش یافته

 در فلزیاب مغناطیسی نمی توان ترتیب تنظیماتی را قرار داده که شکل دهی میدان مغناطیس را به نسبت تغییر ولتاژ برای افرایش منظم توان تشخیص در حالت تعادل نگهداشته و بتواند با تعادل عمل نماید هر گونه تغییر در شکل دهی میدان مغناطیس پتانسیل متغیر ایجاد شده در سرجستجوگر را از وضعیت یکسان خارج مینماید و این تنظیم شکل دهی میدان مغناطیس با ولتاژ بالاتر نسبت به وضعیت عادی ولتاژ مصرف شده درسرجستجوگرکه دارای ثبات باشد امکان پذیر نمی باشد و برای ان است که فلزیاب مغناطیسی برای تشخیص فلزات از طریق بار الکتریکی با تغییر شکل دهی میدان مغناطیس در صورت تغییر ولتاژ برای افزایش شدت میدان مغناطیس روبرو شده و بار الکترواستاتیک نسبت به زمین حالت دافع یا نامتعادل را گرفته و تعادل در تشخیص فلزیاب مغناطیسی به شدت کاهش می یابد