فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

تفکیک صدا در فلزیاب پیشرفته برای عمق زیاد در روش حرکتی AC فقط مختص فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با صدا زمینه میباشد و این نوع فلزیاب ها میتواند اهداف مانند طلا یا انواع فلزات را در عمق زیاد با تغییر نوسان صدا در عمق زیاد تفکیک نماید

در بعضی مدلها تغییر صدا نیازمند دقت و اشنائی با نوع صدا و تغییر نوع صدا میباشد و این دسته فلزیاب ها دارای تنظیمات خاص صدا است که میتواند نوع هدف را با صدا متفاوت مشخص نماید

در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با صدا زمینه وضعیت تغییر صدا حاصله از منابع و اهداف با هم متفاوت است و این تفاوت از شرایط نوع تنظیم متناسب با ان صحنه کار و الیاژ هدف نیز پدید میاید و برای هر نوع فلزدر طبقات متعلق به اعداد VDI صدای خاص خود را دارد

فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با صدا زمینه امکان دارد در صورتیکه تنظیمات در یک صحنه کار با هدف و مواد معدنی و منابع متناسب تنظیم نگردد موجب شود که صدا اشکار شده مربوط به ان هدف نباشد یا سیستم فلزیاب یک هدف دیگر را مشخص نماید یا بر روی هدف اصلی مورد نظر اپراتور واکنش درست از خود نشان ندهد و تغییرتنظیمات در این نوع فلزیاب های فرکانسی با تنظیمات ذکر گردیده میتواند خطا در تشخیص با صدا زمینه را ازبین ببرد و تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD به همراه تنظیمات تن اجاست TONE ADJUST قدرت تفکیک در حذف خطا را افزایش داده و خطا از دید فلزیاب فرکانسی با تغییر صدا را از بین میبرد