فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب صدا متفاوت را میتواند دارا باشد به شرط انکه تنظیمات مربوط کلید PU/TON را داشته باشد که اپراتور فلزیاب بتواند فلزیاب را در حالت صدا متفاوت با شرایط صدا تند یا ریز یا صدا بم یا صدا تیک تیک با کمک تنظیم  تن اجاست TONE ADJUST  قرار دهد

این نوع صدا متفاوت در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی دارای تنظیمات مجزا با نام کلید PU/TON میباشد که با تغییر تنظیم تن اجاست TONE ADJUST نوع وضعیت صدا را میتوان تعیین نمود

این تنظیمات موجب میگردد که فلزیاب با شرایط متفاوت در وضعیت صدا قرار بگیرد تا اپراتور فلزیاب بتواند در هر موقعیتی با صدا متفاوت وضعیت هدف اصلی یا طلا را تشخیص دهد

صدا در سیستمهای فلزیاب متفاوت است و سیستم بیصدا که مربوط به فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی میباشد بطور طبیعی شرایط تنظیمات کلید PU/TON و تنظیم تن اجاست TONE ADJUST همراه هم را ندارد