فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

تفکیک صدا طلا یا صدا انواع فلزات در فلزیاب بستگی به نوع ان فلزیاب دارد و فلزیاب در تشخیص و تفکیک صدا باید با حالتی عمل نماید که بتواند در شرایط تعیین صدا بصورت مستقیم بر روی هر نوع فلز قرار میگیرد صدا همان فلز یا صدا متعلق به همان طبقه از فلز یا طلا را اشکار نماید

تغییر صدا برای تفکیک صدا باید در وضعیت صدا زمینه در یک صدا یکسره ایجاد گردد تا بتوان در حین عملیات جستجو هر نوع تغییر صدا را بدست اورد تا صدا مربوط به هدف اصلی یا طلا را تشخیص داده و تفاوت نوع تفکیک صدا مشخص گردد

فلزیاب های مغناطیسی یا فلزیاب های ولتاژ القایی دارای چنین قدرتی و شرایطی نمی باشد که بتواند طلا یا انواع فلزات را با صدا متفاوت تفکیک نماید و اگر این نوع شرایط تغییر صدا نسبت به نوع فلز یا طلا در فلزیاب های مغناطیسی یا فلزیاب های ولتاژ القایی ایجاد گردد نمی تواند تا عمق زیاد در روش حرکتی AC عمل نماید

فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که دارای صدا زمینه با تنظیمات صدا از نوع کلید PU/TON وتن اجاست TONE ADJUST و AUDIO DISC و AUDIO MODE و TARGET  میباشد میتواند در صدا زمینه خود نوسان متفاوت یا تغییر صدا متفاوت برای هر نوع فلز یا طلا را دارا باشد و اپراتور فلزیاب یا کاربر فلزیاب باید انقدر مهارت پیدا نماید تا تغییر نوسان صدا در صدا زمینه فلزیاب فرکانسی با تنظیمات ذکر گردیده را تشخیص داده تا بتواند در صحنه کار اصلی بهترین کارایی را بدست اورد تا از خطا فلزیاب در تشخیص طلا یا انواع فلزات جلوگیری نماید